01/06/2007

Brusselse overheid vervolgt activisten


Overheid laat huis in de Faiderstraat te Sint-Gillis verkrotten om activisten het zwijgen op te leggen

Image Hosted by ImageShack.usImage Hosted by ImageShack.us

De psychiatrie in Vlaanderen wordt door het gerecht en een bepaalde pers (VUM) al jarenlang misbruikt om actievoerders, lastige getuigen en al te kritische burgers het zwijgen op te leggen.
Nadat men Regina Louf probeerde gek te verklaren, was het de beurt aan Morkhoven-actievoerder Marcel Vervloesem die te veel weet over de doofpotpolitiek inzake de kinderpornozaak Zandvoort en een pedofiliezaak waarbij een Sp.a-gemeenteraadslid van Herentals is betrokken.

Marcel Vervloesem werd op vraag van P. Van der Flaas, Procureur des Konings van het Parket van Turnhout, door Dr. Prof Cosyns onderzocht.
Cosyns stond destijds aan het hoofd van de naar hem genoemde Commissie Cosyns die onderzoek moest doen naar het isoleercel-schandaal in de Antwerpse kinderkliniek Good Engels waarrond de Werkgroep Morkhoven in 1989 actie voerde.

De zogezegde onafhankelijke onderzoekscommissie stelde geen onregelmatigheden vast terwijl in het politierapport sprake was van een vijfjarig kind dat in een isoleercel overleed en van tal van jongeren die gebroken armen opliepen tengevolge van hun 'behandeling' in de isoleercel.
De zaak werd, niettegenstaande de zwaarwichtige feiten, nooit verder onderzocht alhoewel achteraf bleek dat er van een onafhankelijke onderzoekscommissie geen sprake was geweest. Het parket van Turnhout verplichtte twee leden van de Werkgroep Morkhoven wel tot een gerechtelijk geestesonderzoek omdat zij actie bleven voeren.

De toenmalige Minister van Volksgezondheid Hugo Weckx (CD&V) dacht er blijkbaar anders over en nodigde een delegatie van de Werkgroep Morkhoven uit op zijn kabinet. Hij liet vervolgens een isoleercelreglement opstellen dat geldig was voor alle psychiatrische instellingen in Vlaanderen. De directies van de psychiatrische instellingen (Caritas) deden het isoleercelreglement en de verslagen die zij van de isolaties moesten opmaken echter af als 'tijdrovend administratief werk' en de Vlaamse Inspectie Gezondheidszorg kneep welwillend een vriendschappelijk oogje dicht. De situatie bleef dus onveranderd. De directies van de psychiatrische instellingen omzeilden het isoleerreglement daarenboven door voortaan van 'kamerbehandeling' te spreken.

Belangrijk in deze zaak is nog dat de Werkgroep Morkhoven door haar acties rond de kinderkliniek op het spoor kwam van de kinderprostitutie en kinderpornonetwerken. Een aantal jongeren van de instelling bleken namelijk in de jongeren- en kinderporno-industrie terecht te zijn gekomen...

----------------------------------------

En hier volgt er een ander verhaal:

Enkele jaren geleden kreeg RTBF-medewerkster Gina Bernaer-Pardaens die met de Werkgroep Morkhoven rond kinderpornonetwerken werkte, herhaaldelijk doodsbedreigingen en werden haar Belgacom-telefoonlijn en Internetverbinding gedurende verschillende maanden gesaboteerd. Belgacom wist de problemen zogenaamd niet op te lossen en kon ook geen Zöllertoestel plaatsen om te achterhalen wie er achter de pesterijen en doodsbedreigingen zat. Nadat haar zoon bijna omver werd gereden, ontving Gina een telefonische waarschuwing waarin haar gezegd werd om over de kinderpornonetwerken te zwijgen. Toen zij problemen ondervond met haar auto, begon G. Bernaer voor haar leven te vrezen. Kort na het schrijven van een afscheidsbrief kwam zij om in een nachtelijk 'auto-ongeval'.

Enkele uren voor haar dood probeerde Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens haar nog telefonisch te bereiken in verband met het antwoord dat hij in verband met al de voornoemde problemen van Justitieminister Stefaan De Clerck had ontvangen. Jan Boeykens was echter verplicht om het gesprek met G. Bernaer tengevolge van telefoonstoringen te onderbreken. Ook de herhaaldelijke pogingen om de brief van Stefaan De Clerck naar G. Bernaer door te faxen, mislukten alhoewel er met het faxtoestel niets aan de hand was. Pittig detail: de telefoonstoringen die gepaard gingen met een enorme geluidshinder, waren van dezelfde aard als de telefoonstoringen die de Werkgroep Morkhoven soms tijdens haar acties ondervond.

----------------------------------------

En ook dit is misschien de moeite waard om te vermelden:

Drie jaar geleden maakte Prinses de Croÿ publiekelijk bekend dat zij de Werkgroep Morkhoven ondersteunde. Enkele dagen na haar verklaring werd haar website www.kindergarten.be bij de Canadese provider 'Bravenet' van het Internet gehaald. 'Bravenet' deelde de Prinses mede dat men een 'anonieme klacht over bepaalde opmerkingen rond de Belgische Staatsveilgheid' had gehad. Onderzoek wees uit dat de klacht afkomstig was van een zekere Charly N. die destijds schreef dat hij 'goede contacten onderhield met rijkswachtkolonel Brabant'.

Het gebeurt wel meer dat men actievoerders en kritische burgers op deze manier het zwijgen wil opleggen. In april 2005 deed Sp.a-kamerlid Jan Peeters via de lokale radio en televisie een oproep om de website (MSN-nieuwsgroep) van de Werkgroep Morkhoven 'met wettelijke middelen van het Internet te halen'. Peeters die burgemeester is van Herentals heeft het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. steeds onvoorwaardelijk gesteund alhoewel Morkhoven-activist Marcel Vervloesem op 15.11.2006 voor diens klachten uit 1998 werd vrijgesproken.

Wat die vrijspraak betreft: In België worden zelfs mensen die worden vrijgesproken als criminelen beschouwd. Marcel Vervloesem kreeg via het gerechtelijke vonnis van 15.11.2006 namelijk een 'spreekverbod met de pers' opgelegd zodat de Vlaamse pers die hem gedurende 9 jaar lang als 'kindermisbruiker' aan de schandpaal nagelde, niets hoeft recht te zetten en zich geen vragen hoeft te stellen over het uitblijven van een degelijk onderzoek naar de tienduizenden kinderen en de criminelen die op de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort staan.

Men hoeft ook geen woord te zeggen over de 30 processen-verbaals die de Werkgroep Morkhoven op 23.10.2006 aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers overhandigde. In de PV's staat beschreven hoe het voornoemde Sp.a-bestuurslid Victor V. die intussen tot bestuurslid van de Herentalse politieraad werd benoemd, zedenfeiten met kinderen en minderjarigen pleegde.

De Werkgroep Morkhoven ontvangt geen antwoord op haar brieven aan Justitieminister Onkelinx maar haar medewerkers krijgen wel regelmatig met torenhoge gas- en electriciteitsfacturen, anonieme klachten bij woningmaatschappijen, ziekenfondsen, wijkagenten en justitie te maken. Op de nieuwsgroep 'Woonbeleid' kan men lezen op welke manier de Brusselse overheid het huis waarin de zetel van de VZW Werkgroep Morkhoven sinds 2006 gevestigd is, laat verkrotten.
Info: http://groups.msn.com/woonbeleid-PolitiqueduLogement/_wha...

----------------------------------------

En dan is er nog dit:

Na maandenlange pesterijen op de MSN-nieuwsgroepen (Werkgroep Morkhoven, Fondation Princesse de Croÿ, Issakaba, Fauvage Scandals,) die vooral toenamen nadat Sp.a-kamerlid Jan Peeters in april 2005 via de radio en televisie opriep om de MSN-groep Werkgroep Morkhoven 'met wettelijke middelen van het Internet te verwijderen', verdwenen op 8.12.2006 alle foto's en zo eventjes 260 dossierstukken rond kinderpornonetwerken van de MSN-nieuwsgroep 'FondationPrincessedeCroÿ' van Prinses de Croÿ. Ook bepaalde berichten bleken verdwenen te zijn.
Een dag na deze verdwijningen vroeg RTBF-journalist José Dessart dan plotseling om zijn steunbetuiging aan Marcel Vervloesem die op de MSN-groep was gepubliceerd, weg te halen. Nadat Prinses de Croÿ dit had gedaan, bleken ook al de andere steunbetuigingen aan Marcel Vervloesem van haar MSN-groep te zijn verdwenen alhoewel zij daartoe geen opdracht gaf.
Alles wees er op dat Charly N., de man die destijds bij Bravenet een klacht indiende aangaande 'opmerkingen over de Belgische Staatsveiligheid', opnieuw achter deze zaak zat. Hij verstuurde op 1.12.2006 immers een reeks E-mail-berichten om Marcel Vervloesem, de zogenaamde Witte Comité's en RTBF-journalist José Dessart in discrediet te brengen.
Onderzoek wees uit dat Charly N. ook al in oktober 2003 een klacht bij MSN indiende waarna alle foto's en verschillende berichten van de MSN-groep WerkgroepMorkhoven verdwenen...

Zowel Prinses de Croÿ als Jan Boeykens, voorzitter van de Werkgroep Morkhoven, namen contact op met MSN en stelden daarbij dat de MSN-groepen onvoldoende beveiligd zijn. Het is immers niet normaal dat er gedurende bijna een jaar lang foto's en berichten van MSN-nieuwsgroepen kunnen weggetoverd worden, het onmogelijk is om nog berichten te publiceren, het onmogelijk is om de groep te bezoeken enz. enz.
MSN antwoordde dat men ernstig werk zou maken van deze zaak.

De honderden verdwenen dossierstukken en foto's werden op 22.12.2006 grotendeels teruggeplaatst maar de tientallen foto's en teksten die na 8.12.2006 opnieuw op FondationPrincessedeCroy werden gepubliceerd, bleken te zijn verdwenen.

Op 14.3.2007 schreef Prinses de Croÿ een paar artikels over de Europese subsidies aan Child Focus (Daphne-programma) en over het boek 'Roumania: for export only' inzake de zogezegde adoptie van Roemeense kinderen. Op 16.3.2007 bleek haar MSN-groep ontoegankelijk te zijn. Het franstalige MSN-groups Support Team wist te vertellen dat de Prinses waarschijnlijk één of andere technische fout maakte waardoor zij haar nieuwsgroep had opgedoekt. Het nederlandstalige MSN-groups Support Team deelde echter mede dat de groep door Microsoft was gesloten. De prinses zou zich zogenaamd niet aan het gebruikersreglement hebben gehouden. Men zei ook dat er een 'ernstig onderzoek was geöpend en dat in afwachting van de resultaten van dit onderzoek, de inhoud van de nieuwsgroep zou vernietigd worden'. Doordat Microsoft het normaal vindt dat een MSN-groep tengevolge van een klacht zonder enige waarschuwing of verdere uitleg wordt gesloten, dreigen er duizenden archiefstukken verloren te gaan.

In mei 2007 bleek de Werkgroep Morkhoven door Belgacom van het Internet te zijn afgesloten. Een dag nadien las Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens toevallig een pas binnengekomen emailtje van Microsoft in een Internetcafé. Daarin gaf Microsoft de Werkgroep Morkhoven 24 uren de tijd om een berichtje over kinderhandel vanuit Oost-Europa dat reeds in 2003 werd geplaatst, te verwijderen. Zoniet zou de groep gesloten worden...
Microsoft treft blijkbaar niet alleen censuurmaatregelen als de Chinese leiders erom vragen...

De documenten van de MSN-groep FondationPrincessedeCroy zijn zelfs niet meer via Google ('cache') te raadplegen.

Voor meer info:
http://www.droitfondamental.eu/
http://www.romania-forexportonly.blogspot.com/
http://fondation-princesse-de-croy.skynetblogs.be/
http://fondationprincessedecroy.over-blog.org/
http://groups.msn.com/FondationPrincessedeCroÿ

----------------------------------------

Aperitiefje:

Op 20.2.2007, kreeg Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens een telefoon van Alain Fauvage uit Schaarbeek die met de Werkgroep Morkhoven en de Stichting Prinses de Croÿ al jarenlang strijd voert tegen het bestaan van kinderpornonetwerken. Alain Fauvage zei dat er twee politieagenten bij hem thuis waren komen aanbellen die hem gedwongen hadden ('ofwel gaat u vrijwillig mee ofwel zullen we andere middelen moeten gebruiken') om zich naar de psychiatrische afdeling van Saint-Luc te Brussel te laten voeren. Aan het collocatieverzoek van de rechter van Mons werd gelukkig geen gevolg gegeven omdat één der hoofdgeneesheren stelde dat de wettelijke procedure niet gerespecteerd werd (zie het bericht van 21.2.2007 op deze blog).


- Slachtoffers Justitie: http://slachtoffers-justitie.skynetblogs.be/
- Persvrijheid: http://persvrijheid.skynetblogs.be/
- MSN-groepen: http://msn-groepen.skynetblogs.be/
- Psychiatrie: http://www.google.be/search?q=psychiatrie&hl=fr&start=90&...
- Klachten psychiatrie: http://www.google.be/search?hl=fr&q=psychiatrie+klachten&...
- Misbruiken psychiatrie: http://www.google.be/search?hl=fr&q=psychiatrie+misbruike...
- Antipsychiatrie: http://www.google.be/search?hl=fr&q=antipsychiatrie&btnG=...
- Isoleercellen: http://www.google.be/search?hl=fr&q=isoleercellen&btnG=Re...
- Psychiatrische dwangbehandeling: http://www.google.be/search?hl=fr&q=psychiatrie+dwangbeha...
- Psychiatrie - Holocaust: http://www.google.be/search?q=psychiatrie+Holocaust&hl=fr...

------

De Werkgroep Morkhoven werkt nog altijd rond psychiatrie en neemt regelmatig contact op met de Vlaamse Minister van Volksgezondheid Inge Vervotte om de misbruiken in de Vlaamse psychiatrische instellingen te melden.

Amnesty International zegt wel dat psychiatrie voor politieke doeleinden wordt misbruikt zoals 'het zonder psychiatrische gronden opsluiten in een psychiatrische inrichting en het toedienen van drugs aan oppositieleden, het gebruik van gevangenen voor psychologisch onderzoek, het gebruik van psychologische middelen om gevangenen onder druk te zetten en het onderzoeken van gevangenen om te zien of zij in staat zijn marteling te ondergaan' maar verwijst daarbij het liefst naar communistische of ex-communistische regimes. Naast de voormalige Sovjet-Unie, Roemenië en andere Oost-Europese staten, komt vooral China (alwaar het farmaceutische bedrijf Janssen Pharmaceutica/Johnson& Johnson een bloeiende vesting heeft) ter sprake...

12:10 Écrit par Jacques dans Général | Lien permanent | Commentaires (2) |  Facebook |

Commentaires

Vlamingen in Brussel: VLD blijft in gebreke Het is inderdaad juist dat Justitieminister Onkelinx die dank zij Elio Di Rupo tot fractievoorzitter van de Parti Socialiste in de Kamer wordt benoemd, de kinderpornozaak Zandvoort mede in de doofpot stopte door ze in antwoord op de parlementaire vraag van Ecolo-parlementslid Zoé Genot een 'individueel dossier' te noemen.

Ook het Sp.a-bestuur met Sp.a-kamerlid Jan Peeters hebben de kinderpornozaak Zandvoort met alle mogelijke middelen in de doofpot willen stoppen door het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. in zijn klachten tegen Morkhoven-activist Marcel Vervloesem te ondersteunen.
Over Victor V. bestaan er zo'n 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen.
De Sp.a benoemde Victor V. echter voor een periode van twee jaar tot bestuurslid van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Werk (Dienst Jeugdzaken) te Herentals.
Zij zette Victor V. tevens op een verkiesbare plaats voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2006 waardoor deze met een paar honderd Sp.a-stemmen tot gemeenteraadslid verkozen werd.
Victor V. werd in januari 2007 tevens tot bestuurslid van de Herentalse politieraad benoemd.

De Parti Socialiste van Laurette Onkelinx en konsoorten die verantwoordelijk zijn voor het woonbeleid in Brussel proberen de vzw Werkgroep Morkhoven thans ook op een andere manier het zwijgen op te leggen.
Dat doen zij door het appartement van Prinses de Croÿ te Sint-Gillis waarin de vzw Werkgroep Morkhoven gevestigd is, te laten verkrotten. Zoals Martine Wille, de plaatsvervangende PS-burgemeester van Sint-Gillis schreef, zou de gemeente artikel 135 van De Nieuwe Gemeentewet immers kunnen toepassen om aan de verkrotting tengevolge van het wanbeheer van de syndicus een einde te maken.


Ook de VLD die met de PS in het schepencollege van Sint-Gillis zetelt, laat zich in deze zaak niet onbetuigd.
De Dienst voor 'Vlaamse Aangelegenheden' die onder de verantwoordelijkheid valt van VLD-schepen Mady Novalet-Van Vooren, werd reeds herhaaldelijk maar tevergeefs in verband met de verkrotting van het appartement gecontacteerd.
Enkele weken geleden had ik daarover zelfs een persoonlijk gesprek met Mevrouw Stéphanie Bosmans, Cultuurbeleidscoördinator van de dienst 'Vlaamse Aangelegenheden' van schepen Novalet-Van Vooren. Bosmans zei dat ze een 'vage herinnering' had aan mijn schrijven en nam enkele notities die zij aan Van Vooren zou bezorgen.

Ik wacht nu al verschillende weken lang op een antwoord en ik vraag mij af of de VLD wel opkomt voor de Vlamingen in Brussel.
Ik vermoed immers dat andere dossiers op identiek dezelfde manier door deze 'Dienst Vlaamse Aangelegenheden' en Schepen Van Vooren worden behandeld.

Enkele dagen geleden heb ik weer 35 liters water met emmers door het raam naar buiten moeten kappen. Sinds januari 2007 zijn er opnieuw meer dan 600 liters in het gedeeltelijk onbewoonbaar geworden appartement gedrupt.

De vzw Werkgroep Morkhoven is nu met een campagne gestart waarbij zij de VLD en de Dienst 'Vlaamse Aangelegenheden' van Sint-Gillis openlijk in gebreke stelt.

In bijlage vindt men een copie van mijn brief aan de Brusselse VLD-volksvertegenwoordiger Sven Gatz.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

VZW Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
werkgroep_morkhoven@hotmail.com
02 537 49 97
groups.msn.com/woonbeleid-PolitiqueduLogement/
----------------------------------------------

Brussel, 26 juli 2007

Sven Gatz
Volksvertegenwoordiger VLD


Geachte Heer Gatz,

Brussel: VLD laat Vlamingen stikken

De problemen in verband met het appartement in de Faiderstraat te Sint-Gillis alwaar de vzw van de Werkgroep Morkhoven is gevestigd, duurt nu al een paar jaren en er zijn inmiddels duizenden liters water in het appartement gedrupt.

Ik schreef reeds herhaaldelijk naar de Dienst 'Vlaamse Aangelegenheden' van Sint-Gillis die door de VLD wordt beheerd maar ook mijn persoonlijk gesprek met een kabinetsmedewerkster van deze dienst haalde niets uit.

Ik ben ervan overtuigd dat de VLD die mee in het Schepencollege van Sint-Gillis zetelt, dit politiek dossier mee de doofpot wil instoppen.

Vandaar dat we met een campagne zijn gestart waarbij reeds rekening wordt gehouden met de verkiezingen van 2009 (Men kan nooit vroeg genoeg met dergelijke campagne beginnen en de Werkgroep Morkhoven heeft intussen voldoende ervaring met jarenlange campagnes).

In bijlage zend ik een copie van het persbericht dat de vzw Werkgroep Morkhoven thans verstuurt.

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven
-----

OPEN VLD LAAT VLAMINGEN IN BRUSSEL STIKKEN

Brussel, 26 juli 2007

De franstalige politici in Brussel maken zich wel druk als Leterme een grapje maakt rond de Brabançonne maar als iemand duizenden liters water in zijn appartement krijgt, zwijgen ze in koor. Dat wil daarom niet zeggen dat de Open VLD in Brussel de belangen van de Vlamingen verdedigt...


Brussel, 22.7.2007 - Inzake de verkrotting van het geklasseerde huis in de Faiderstraat n° 10 te 1060 Sint-Gillis, werden zowel Martine Wille, waarnemend burgemeester van Sint-Gillis (Parti Socialiste), als de schepenen gecontacteerd.

Martine Wille schreef in januari 2007 naar de door de vrederechter aangestelde beheerder-immobiliënexpert van het huis dat zij artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet zou laten toepassen indien er niets tegen de waterinfiltratie van het huis zou worden ondernomen. De beheerder liet het huis echter verder verkommeren zonder dat Martine Wille daartegen protesteerde. Sinds januari 2007 kwamen daardoor opnieuw meer dan 600 liters doorheen het dak gedrupt.

Schepen Cathy Marcus (Parti Socialiste) die verantwoordelijk is voor huisvesting in Sint-Gillis, trok zich tot nogtoe niets aan van de verkrotting van het historische huis en de gezondheid van de bewoners.

Ook voor Mady Novalet-Van Vooren (VLD), schepen bevoegd voor Vlaamse aangelegenheden, duurzame ontwikkeling en patrimonium, is de verkrotting van historische huizen in Sint-Gillis een normale zaak.

Omdat de zetel van de vzw Werkgroep Morkhoven zich sinds vorig jaar in het huis bevindt, nam Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens enkele weken geleden persoonlijk contact op met Mevrouw Stéphanie Bosmans, Cultuurbeleidscoördinator van de dienst 'Vlaamse Aangelegenheden' van schepen Novalet-Van Vooren. Mvr. Bosmans meende zich 'nog iets te herinneren', nam snel een paar vluchtige notities en liet niets meer van zich horen. Het is op die manier dat de VLD de belangen van de Vlamingen in Brussel verdedigt...

Copie aan: sabinemathus, david.baele.health.fgov, jgypers.molenbeek, mpayfa, jeugd.etterbeek, kabinet.F.Hariche, coppensrene, joseangeli.forest, cultuur.ukkel, sahruil.stgillis, e.bott.woluwe, boris.dillies, amclaeys.woluwe1150, mnovalet.stgilles, sarah.verhees.elsene, els.geeraerts.health.fgov, daan.de-moerloose, catherine.cornu.health.fgov, paul.boeckmans, bvangoidtsenhoven, pascaldubois, cdejonghe.woluwe1150, vanhengel, aloys.rigaut, marijke.dejonghe.vlaanderen, katrien.broekaert.health.fgov, cultuurbeleid.1080.molenbeek, kim.strauven, vanhengel, sven.gatz.vlaamsparlement, aelkhannouss.molenbeek, hgryseels.schaarbeek, greet.bonte, kabinet.burgemeester.woluwe1150, brigitte.depauw.cdenv, hmennekens.vanhengel, jjoannes.evere, mdehingvdb.ganshoren, gino.hoebeeck.minfin.fed, jdeblaere.woluwe1150, vlaamsezaken.1060.stgillis, avermeylen, francois.dedonnea.lachambre, bea.diallo.ixelles, alexander_gillemon, carlos.theus.etterbeek, jvandamme.molenbeek, stbosmans.stgilles, ndheere.anderlecht, pdecabooter.1082berchem, bram.bresseleers.bibliotheek, stefanector, ethel.savelkoul, luckasvandertaelen.forest.irisnet, jeanlucvanraes, pdufour.ixelles, monique.wylock.belgium.fed, kristien.stessens.health.fgov, frank.geets.just.fgov, yasminaverbeeck, mmombersschepers.jette, patrick.debouverie, carladejonghe, jean-luc.liens, dietger.geeraert.just.fgov, oliviercuvelier, arlette.debacker, j.crucifix.oudergem, ldenys.schaarbeek, gypers, fmiroir.anderlecht, stefan.cornelis.vldbrussel, filip.waghemans.health.fgov, b.collard.oudergem, bdespirlet.woluwe1150, kabosman.vub

----------------------------------------

De samenstelling van de nieuwe gemeenteraad en schepencollege van Sint-Gillis.

Meerderheid
LB (PS) (18), MR (6)

Oppositie
Ecolo (7), CDH (4)

Burgemeester
Charles Picqué (PS) Politie, algemene zaken, stedenbouw, cultuur. De minister-president wordt vervangen door Martine Wille (PS) als waarnemend burgemeester.

OCMW-voorzitter
Jean Spinette (LB-PS)

Vlaamse schepen
Mady Novalet-Van Vooren (VLD) wordt bevoegd voor Vlaamse aangelegenheden, duurzame ontwikkeling en patrimonium voor drie jaar, daarna geeft ze de fakkel door aan Willem Stevens (LB-SP.A). Novalet-Van Vooren werd vijf jaar geleden de eerste Vlaamse schepen sinds decennia, ze tekende een eigen cultuurbeleid uit en is bezig met een Nederlandstalige bibliotheek.

Andere schepenen
- Alain Leduc (LB-PS) Werk en vorming, sport, sociale cohesie, onderwijs voor sociale promotie
- Patrick Debouverie (MR-PRL) Economische ontwikkeling, toerisme, juridische zaken
- Carlo Luyckx (LB-PS) Burgerlijke stand, Europese zaken, erediensten, financiën, mobiliteit, informatica
- Martine Wille (LB-PS) openbaar onderwijs en de bevoegdheden van de burgemeester (zie hoger)
- Anne Vanesse (LB-PS) Crèches, gezin, gelijke kansen mannen–vrouwen, openbare gezondheid
- Saïd Ahruil (LB-PS) Jeugd, groene ruimten en beplantingen, veiligheids- en preventiecontract
- Cathy Marcus (LB-PS) Grondregie, huisvesting, wijkcontracten, voogdij over het OCMW, Europese programma’s

Nederlandstalige gemeenteraadsleden
- Willem Stevens (LB-SP.A) wordt over drie jaar schepen. Begon zijn politieke carrière bij Agalev en werkt nu als fractiesecretaris voor SP.A-Spirit in het Brussels parlement.
- Nathalie Espeel (Groen!) was tijdens de vorige bestuursperiode OCMW-raadslid; nu verhuist ze naar de oppositiebanken.

zondag 17 december 2006, Brussel Deze Week

Écrit par : Jan Boeykens | 26/07/2007

Répondre à ce commentaire

VLD danst naar de pijpen van de Parti Socialiste Vlamingen in Sint-Gillis moeten niets van de Dienst voor 'Vlaamse Aangelegenheden' verwachten omdat de VLD uiterst tevreden is met het feit dat Mady Novalet-Van Vooren die bij de verkiezingen amper 300 stemmen op haar naam kreeg, er het Schepenambt mag uitoefenen.

Als Van Vooren niet naar de pijpen danst van de Parti Socialiste die er alles te vertellen heeft en indien zij over bepaalde zaken haar mond niet houdt, dan mag de VLD niet meer 'meedoen' van de franstalige socialisten.

Ik weet niet hoe het met de andere Diensten 'Vlaamse Aangelegenheden' van de Brusselse gemeenten is gesteld maar ik vermoed dat men als Vlaming al halfdood moet zijn vooraléér men op één van die diensten kan rekenen...

----------

http://groups.msn.com/woonbeleid-PolitiqueduLogement/
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

Écrit par : Yves Goossen | 27/07/2007

Répondre à ce commentaire

Les commentaires sont fermés.